Koolitus

Iluteeninduse eriala kvaliteetkursused

Star Beauty Koolituskeskus (Status OÜ) on Eesti Töötukassa koostööpartner

Status OÜ

Registrikood: 14691077
+372 55 54 69 41

IBAN EE627700771003737913

Võimalik koostada individuaalseid kursuseid ja graafikuid.
Kehtivad soodustused:
1 kursus – 0 % soodustust,
2 kursust – 10 % soodustust,
3 kursust – 15 % soodustust,
4 kursust – 20 % soodustust
Soodustus rakendub kursustele maksumusega alates 150 EUR.
Igale õpilasele koostatakse personaalne maksegraafik, arvestades tema soove ning võimalusi.
Igal õpilasel on tasuta lisapraktika võimalus meie õppesalongis.
Kursustele võtmine ja registreerimine toimub terve aasta kuid sõltub gruppi komplekteerimisest, selle tõttu registreerimine on väga tähtis.

Tulge ja ka Teist saab meie sõbraliku spetsialistide meeskonna liige.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused:

1. Õppekorralduse alused
1.1. Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud õppekavad.
1.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on maaratletud:
1.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
1.2.2. õpingute alustamise tingimused;
1.2.3. õppekava nimetus;
1.2.4. õppekeel;
1.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
1.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;
1.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;
1.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
1.2.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.
1.3. Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.

2. Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord
2.1. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel.
2.2. Otsustuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli juhataja.
2.3. Õpilane arvatakse koolist valja isikliku kirjaliku sooviavalduse pohjal voi õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.
2.4. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.
2.5. Kooli lopetamist tõendab kooli tunnistus.

3. Õpilaste õigused ja kohustused
3.1. Õpilasel on õigus:
3.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
3.1.2. nõuda heatasemelist haridust;
3.1.3. saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
3.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
3.2. Õpilane on kohustatud:
3.2.1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;
3.2.2. osalema õppetöös;
3.2.3. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

4. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord
4.1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vahemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
4.2. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.
4.3. Õppetasu makstakse vastavalt lepingule. Igal grupil on oma maksetähtaeg. Koolitusest loobumisel mõjuva põhjuseta pärast käesoleva lepingu allakirjutamist, raha õpilasele ei tagastata. Kui koolitus jääb ära koolitaja süül, tagastatakse õppijale raha mittekasutatud kuu eest. Kõik vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kokkuleppele mittejõudmisel, antakse vaidlus lahendamiseks Harju Maakohtule.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsatted
1.1. Status OÜ poolt asutatud erakooli nimi on Star Beauty Koolituskeskus.
1.2. Kool on täiskasvanute koolitusasutus.
1.3. Kool korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust iluteeninduse valdkonnas.
1.4. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn, Jõe tn 3.
1.5. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti ja vene keel.
1.6. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.7. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest.
1.8. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
1.9. Vajadusel täiendatakse ja parendatakse õppekavasid lähtuvalt koolituste tagasisidest vähemalt korra poole aasta jooksul.
1.10. kool palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed ja parandusettepanekuid koolituse kohta. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul e-maili teel.

Tere tulemast!